Firma Easy Com informuje, że z dniem 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”. W związku z tym Easy Com, działając na podstawie art. 13 RODO, przekazuje Państwu informacje dotyczące zakresu i zasad przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Easy Com „Świątek Piotr” z siedzibą w Górze, ul. Jodłowa 7, 56-200 Góra NIP: 699 141 28 98 REGON: 932675854 tel. 65 544 18 82, e-mail: kontakt@easy-com.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Imię i Nazwisko Inspektora: Wojciech Jurewicz. Możecie się Państwo z nim skontaktować poprzez adres e-mail: iod@easy-com.pl lub adres pocztowy administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony danych”.

Dane osobowe są przetwarzane są w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia prawidłowej jakości usług (np. poprzez usuwanie awarii i sprawdzenie poprawności działania usług) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
 2. wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, np.: wynikających z ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości – przez czas, w którym przepisy szczególne nakazują przechowywać takie dane (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
 3. wypełniania obowiązków prawnych wynikających z ustawy Prawo telekomunikacyjne, np. przechowywania danych o połączeniach na potrzeby przyszłych żądań uprawnionych organów, zapewnienia bezpieczeństwa sieci, terminowego udzielania odpowiedzi na reklamacje, rozliczania się z obowiązków nałożonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej – przez czas, w którym administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
 4. wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez administratora roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
 5. jeśli abonent wyrazi zgodę (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu administrator będzie przetwarzać te dane.
 6. dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. na podstawie uzasadnionego prawnie interesu administratora w celu obsługi Klienta, realizacji utworzonego zgłoszenia lub zapytania w drodze kontaktu e-mailowego lub innej treści zgłoszenia w sprawie, którego podjęto dobrowolny kontakt z administratorem, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń. Dane będą przechowywane przez okres 2 lat, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym.

Informujemy, że posiadają Państwo następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania poprawiania lub usunięcia,
 • przenoszenia danych, Easy Com Jodłowa 7 56-200 Góra NIP: 69914128 98 REGON: 932675854
 • prawa do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe nie są poddawane profilowaniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

W trakcie przetwarzania Administrator może ujawniać dane osobowe: osobom upoważnionym, oraz podmiotom które wykażą podstawę prawną oraz uzasadniony interes. Jak również w celu dochodzenia swoich roszczeń w ramach postępowania oraz podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej lub tradycyjnej, hostingu, obsługi IT, windykacji, usług prawnych lub doradczych, obsługi administracyjnej.